top of page

FACYLITACJE I MEDIACJE

FACILITACJE

Nowoczesne organizacje stosują facylitację, aby osiągnąć lepsze rezultaty dzięki pracy zespołowej i rozwijać współpracę (facile - z franc. „łatwy”, „zręczny”, „niewymuszony”).

Proces pracy grupowej jest efektywny, gdy grupa jest kompetentna; ma (co?) zasób wiedzy fachowej, zna klientów i własną organizację oraz jej otoczenie. To warunek konieczny, ale nie wystarczający.  Facylitator  ma wiedzę i umiejętności, aby proces pracy poprowadzić sprawnie pomimo niejasności wobec celu, różnic w indywidulanych stylach komunikacji, preferowanych sposobach pracy oraz różnych opinii nt. metod rozwiązania problemu (jak?).

 

Proponuję tę coraz powszechniej stosowaną metodę pracy aby:  

  • zaplanować i rozpocząć nowy projekt                                          

  • podjąć decyzję lub ją skonsultować 

  • przygotować i przeprowadzić zmianę

  • zarządzać wiedzą w organizacji

  • przełamywać bariery komunikacyjne w organizacji

  • wprowadzać usprawnienia i poszukiwać innowacyjnych rozwiązań

  • radzić sobie ze starymi problemami  

  • poszukiwać rozwiązań generujących synergie 

  • lepiej przewidywać ryzyko zmian i skutecznie mu zapobiegać 

  • wypracować strategię, wizję, misję i wartości.

 

 

MEDIACJE

W procesie mediacji wspieram menadżerów, pracowników i HR w trudnych sytuacjach jako niezależny zewnętrzny mediator. Ułatwiam poznanie rzeczywistych potrzeb i interesów uczestników mediacji, realistyczną ocenę  własnych oczekiwań oraz budowanie płaszczyzny współpracy pomimo różnic interesów. Pomagam zaangażowanym stronom w osiągnięciu optymalnego, trwałego porozumienia. Nie warto iść do sądu, gdy chodzi o czas, dyskrecję, reputację menadżera lub pracodawcy i oszczędność kosztów. Pracuję także w języku angielskim.  Posiadam akredytację Międzynarodowego Centrum Mediacji w Warszawie.

Opisy mediowanych przypadków: link: http://www.mcm.org.pl/sprawy-mediacyjne.html

 

Klauzula mediacyjna

Zachęcam do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach:
“Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

 

bottom of page